குறைந்த வட்டி வீதத்தில்

வங்கிக்கடன், வீட்டுக்கடன்

வசதிகள்

கடன் வசதிகள்
ஆயுட் காப்புறுதி . வாகன காப்புறுதி

உட்பட சகல காப்புறுதிகளும்.

காப்புறுதி

எமது நிறுவனத்தின் சேவைகள்

 • industry_finance

  வீட்டுக்கடன் வசதிகள்

  குறைந்த முதலீட்டில் (10%) குறைந்த வட்டி வீதத்தில் வங்கிக்கடன் ஒழுங்குகளை நாம் செய்து தருகின்றோம். உங்களுடைய பென்சன் காசை எடுக்காமலே குறைந்த முதலீட்டில் புதிய வீட்டிற்கு நீங்கள் சொந்கக்காரராகலாம்.

 • industry_travel

  வங்கிக் கடன் வசதிகள்

  B/C அல்லது CH வதிவிடப்பத்திரம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்கலாம். தேவையானவர்கள் நேரடியாகவோ அல்லது தொலைபேசி மூலமாகவோ தொடர்புகொள்ளலாம்.

 • industry_life_healthcare

  காப்புறுதிகள்

  மருத்துவக் காப்புறுதி விருந்தினர் காப்புறுதி உங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்கால நன்மை கருதி பல வகையான சேமிப்புத் திட்டங்கள். பெரியவர்களுக்கான ஆயுட் காப்புறுதி.

 • industry-tech

  வீட்டுநிர்மாணம்

  B/C அல்லது CH வதிவிடப்பத்திரம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்கலாம். தேவையானவர்கள் நேரடியாகவோ அல்லது தொலைபேசி மூலமாகவோ தொடர்புகொள்ளலாம்.

 • industry_other

  வாகனங்கள்

  வாகனக் காப்புறுதிகள் 30மூ இலிருந்து TCS இலவசம் நீங்கள் விபத்துக்குள்ளாகுமிடத்து நீங்கள் கட்டும் வருடாந்த (Premium) கூடாமல் இருப்பதற்கான பாதுகாப்புத்திட்டங்கள் (Bonusschutz)

நம்பிக்கை நாணயம். மற்றும் உத்தரவாதமுள்ள எமது நிறுவனத்தின் சேவைகள்

நீண்ட காலம் அனுபவம் வாய்ந்த Swiss நிறுவனத்துடன் இணைந்து சுவிசில் கல்வி கற்ற காப்புறுதி மற்றும் வங்கித்துறையில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களால் உங்களுக்கு மிகச் சரியான ஆலோசனை வழங்குவதோடு உங்கள் வருமானத்திற்கேற்ப நீங்கள் விரும்பிய இடத்தில் காணி வாங்கி வீடு கட்டுவதற்கான சகல ஏற்பாடுகளும் செய்து தரப்படும்..

வீட்டுக்கடன் வசதிகள்

குறைந்த முதலீட்டில் (10%) குறைந்த வட்டி வீதத்தில் வங்கிக்கடன் ஒழுங்குகளை நாம் செய்து தருகின்றோம்.

Find Out More

வங்கிக் கடன் வசதிகள்

B/C அல்லது CH வதிவிடப்பத்திரம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்கலாம்.

Find Out More

காப்புறுதிகள்

மருத்துவக் காப்புறுதி விருந்தினர் காப்புறுதி உங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்கால நன்மை கருதி பல வகையான சேமிப்புத் திட்டங்கள்.

Discover Now

வீட்டு நிர்மாண சேவைகள்

B/C அல்லது CH வதிவிடப்பத்திரம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்கலாம்.

Find Out More